سخنان مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)

34
سخنان دکتر قدیری مدیر مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) با دانشجویان ورودی جدید معرفی مرکز رشد واحدهای فناور دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)
pixel