کنایه مجری برنامه ثریا به ماجرای نامه وزرا برای لوایح FATF

413

کنایه مجری برنامه ثریا به ماجرای نامه وزرا برای لوایح FATF انتظار داشتیم برای معضل بیکاری، گرانی، مسکن و... نامه بنویسند. «جماعت اگر به دست» به جای فضاسازی رسانه ای، باید پاسخگوی خسارات پنج ساله در کشور باشند. جناب مقصودی عزیز، ای آنکه انتقاد کارَت بیکاری و تعطیلی ثریا در انتظارت

عموفیدل
عموفیدل 229 دنبال کننده