برج اداری تجاری رویال وزرا

153
153 بازدید
اشتراک گذاری
طراحی :مهندسین مشاور پادرا پایا پراس / مهندسین مشاور منظر بوم نقش برنده سوم جایزه معمار 1394 در بخش ساختمان های عمومی
pixel