کوتاهی موی گربه

113

کوتاهی موی گربه در واقع موی گربتون و از ته نمیزنیم کمی موهای گربتون کوتاه میشه و از شلختگی درمیاد و هنوز هم خوشگلیشو حفظ میکنه ۰۲۱۴۴۴۴۴۰۳۹