سرود هنگامه ی وصال باصدای شمس الدین سرودی

12,563
گالری إسلامی موّّحد
گالری إسلامی موّّحد 1.2 هزاردنبال‌ کننده

سرود: جدید هنگامه ی وصال (ماه نزول قرآن) باصدای شمس الدین سرودی شعر از عمر کمالی