اعتراف کولایی درباره فتنه 88

206

این فعال اصلاح طلب در پاسخ به این سوال که سوء تدبیرها در سال 88 چه تبعات خارجی برای کشورمان داشت، گفت: «این تصور در خارج وجود داشت که ایران با یک بحران انتخاباتی از جنس بحران انتخاباتی که در انقلابات رنگی وجود داشته روبرو شده و می شود از این فرصت استفاده کرد.»