داغترین‌ها: #Copa America 2019

کار تیمی - آرنگ

707

تیم های كاری موفق در تمامی زمینه ها ویژگی های مشترکی دارند؛ آنها می توانند به درستی سازماندهی شوند ، اختلافات خود را مدیریت کنند و بر وظایف و ارتباطات بطور مساوی تاکید داشته باشند. در این دوره فراگیران با مراحل تشكیل تیم های كاری و نحوه همکاری اعضای تیم و انجام کار تیمی آشنا می شوند.