از شیوه های درست آبیاری غرقابی به شیوه سنتی

874
اگر امکان استفاده از شیوه های مدرن آبیاری وجود ندارد این روش سنتی که به روش تشتکی معروف است به این جهت که مانع تماس مستقیم آب با تنه و جلوگیری از بیماریهای قارچی در تنه می شود توصیه می شود .
pixel