استاد علامه حسن زاده آملی؛هر کسی مهمان سفره خودش است...

3,190

استاد علامه حسن زاده آملی؛ هیچکس، کسی را نکوهش نکند مگر خودش را، و بداند که هر کسی مهمان سفره خودش است...