اردوی ما ایستاده ایم آبان 93

74

اردوی ما ایستاده ایم آبان 93 هیئت - انجمن اسلامی مدارس دکتر حسابی و غفاری - 28و 29 آبان 93 - امام زاده سه تن سنگتراشان ساری