باغ وحش بدون بلیط در جاده های قشم

548

وقتی شترها در جاده های قشم جولان می دهند