گفتار 80 ” زوال جامعه حیوانی “

51
زوال جامعه حیوانی مصرفی و فاقد اخلاق در خود است و معماران غرب نیز آگاهانه و عامدانه این معنا را فهمیده و پیش گرفته اند.
pixel