گفتار هشتادم ” زوال جامعه حیوانی “

45

زوال جامعه حیوانی مصرفی و فاقد اخلاق در خود است و معماران غرب نیز آگاهانه و عامدانه این معنا را فهمیده و پیش گرفته اند.