آغاز یك روز كاری در پارك فناوری پردیس-بهار 95

356

پارك فناوری پردیس به عنوان مهم ترین و بزرگترین پارك فناوری كشور با مجوز شورای گسترش آموزش عالی در سال 1384 در زیرمجموعه نهاد ریاست جمهوری و با همكاری تعدادی از دانشگاه ها و مراكز علمی - پژوهشی كشور با هدف تجاری سازی دستاوردهای فناوران و ایجاد بستر مناسب برای رشد فناوری و توسعه بازار شركت های دانش بنیان تاسیس شد.