سونوگرافی واژینال

16,144
سونوگرافی واژینال برای بررسی وضعیت دستگاه تناسلی زنان به کار می رود. دستگاه تناسلی شامل رحم، لوله های فالوپ، تخمدان ها، دهانه ی واژن و واژن می باشد. به دلیل اینکه این سونوگرافی از طریق واژن انجام می گیرد به آن سونوگرافی تِرَنس واژینال می گویند.
مام MOM 41 دنبال کننده
pixel