معرفی شبکه عصبی Generative adversarial networks (GAN)

165
معرفی شبکه عصبی Generative adversarial networks توسط Ian Goodfellow در ICCV17. ICCV17 | Tutorials | Generative adversarial networks Ian Goodfellow, Google Brain https://sites.google.com/corp/view/iccv-2017-gans
ایستگاه اتمسفر
%85
کارگردان: مهدی جعفری مدت زمان: یک ساعت و 30 دقیقه
ایستگاه اتمسفر
pixel