طریقه کارکرد سیستم تهویه مطبوع مدرن ghp

982
سیستم ghpمیتواند به سه طریق سرمایش و گرمایش محیط شما را فراهم کند. این سیستم میتواند به صورتdxیا همراه با مبدل whxو یا با استفاده از کوئل dxدر هواساز استفاده شود.شرکت تندیس آسایش آریا -فروش و سرویس سیستم های تهویه مطبوع duct split-vrf-ghp-کولر گازی و چیلر تلفن:09127987217
pixel