به مناسبت زاد روز دانشمند بلند آوازه بوعلی سینا و روز پزشک_موشن گرافیگ

669

این موشن گرافیک به مناسبت زاد روز دانشمند بلند آوازه بوعلی سینا و روز پزشک توسط معاونت فضای مجازی صدا و سیمای مرکز همدان تهیه شده است.