عفت وراههای کنترل نگاه برای جوانان آخرالزمانی!!!!

2,838

سخنرانی بسیار زیبای استاد عالی به همرا داستان تاثیرگذار در مورد کنترل چشم وروش های کنترل عفت وچشم بسیار زیبا برای افرادی که اهل عمل هستند