پرسشگری رو صاف نکنیم

908

انصافا حرف این انیمیشن خیلی عمیق هست.

بیگ بنگ
بیگ بنگ 1 هزار دنبال کننده