تاریخ نامه نفت ایران : قلاده دزدان دریایی

61

همزمان با آغاز رقابت‌هاي استعماري بين سه کشور روسيه، انگليس و فرانسه در آغاز قرن نوزدهم و به خطر افتادن منافع انگلستان در هند، اين کشور نيز به مانند دو رقيب دیگر، نگاه خود را متوجه همسایگان هند بویژه ايران نمود. به خصوص بعد از تهديد هند از طرف فرانسه و روسيه، ايران به منزله دروازه هندوستان براي انگليس اهميت حياتي يافت و دولت مزبور ايران را به عنوان سپر دفاعي هند مورد توجه قرار داد.

pixel