عملکرد یکساله معاونت امور زنان و خانواده در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی

132

خلاصه ای از عملکرد یکساله معاونت ریاست جمهوری در امور زنان و خانواده در حوزه پیشگیری از آسیب های اجتماعی- از مرداد 1396 تا شهریور1397