آشنایی با مفاهیم مدیریت سرمایه با علی نورانی -قسمت دوم

55
بخش دوم : نسبت R/R چیست؟ / یافتن حجم مناسب برای یک ریسک مناسب / خرید و فروش پلکانی
pixel