نمایش ترس و لرز

452

اثری تراژدی از تنهایی و اضطراب سه روزه حضرت ابراهیم در سفر به کوه مرایه ... کارگردان: فرزاد امینی، اثر فیلسوف دانمارکی، سورن کیرکگور.

تیکت tik8
تیکت tik8 94 دنبال کننده