جایگذاری ایمپلنت و بازسازی همزمان استخوان

435
به علت تحلیل استخوان در ناحیه پالاتال، جایگذاری ایمپلنت و بازسازی همزمان استخوان انجام گرفت. همچنین جراحی ایمپلنت برای دندان های شماره 4 و 5 چپ بالا انجام گرفت. https://drsojodi.com/Live-Implant-Surgery3 https://drsojodi.com/all-about-implant
pixel