مباحث ویژه 2 - جلسه 16 (مدلهای seq2seq)

1,131
در این جلسه مبانی مدل های Seq2Seq و machine translation بیان شد.
pixel