آسانسور فضایی که توان جابجایی بار و مسافر را به فضا خواهد داشت !

217

آسانسور فضایی وسیله ای خیالی است که برای انتقال ماده از سطح یک جرم آسمانی به فضا طراحی شده است. برای این وسیله طرح های بسیاری تصور شده که همه آنها شامل مسافرت به فضا از طریق حرکت در امتداد ساختاری ثابت به جای استفاده از موشک های فضایی است. طرح کلی این وسیله غالباً به سازه ای مربوط می شود که از روی سطح زمین – در نزدیکی یا روی استوا – تا مدار پیرامون زمین و فضای بی وزنی امتداد داشته باشد.

۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩
۩۩۩ ایپابفا ۩۩۩ 9 هزار دنبال کننده