تعویض نگین انگشتری امام چندروز قبل از رحلت ایشان

339

فصل سوم : خاطرات سید احمد بهاء الدینی انگشتری امام پدیدآورنده : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)