امیر علی اکبری در مقابل جرونیمو با بدنی عضلانی وعلی با غیرت ایرانی

2,587

فیلم کامل مبارزه امیر علی اکبری با جرونیمو دوسانتوس «گوریل برزیلی»باورم نمیشه دوباره پیروزی مقتدرانه https://www.youtube.com/channel/UCQAoOdU3jJ1-yBd0ZO0L0KA?view_as=subscriber