هایلایتـ Overwatch | شخصیت Genji | پلیر Lynx

69

4 کشته با Dva با استفاده از Ultimate | تنظیمات گرافیکی Epic | پلیر و رکود بکتاشـ® (LynxKardo)