آماده زندگی دردنیای آینده هستیم؟!

689

آینده پژوهی و دنیای آینده... فرزندان خود را چگونه برای دنیای 30 سال آینده تربیت کنیم؟ دکتر عبدالعالی پاسخ می دهد