سمینار "مالی بین المللی و سرمایه گذاری خارجی" 1

647

با تدریس جناب آقای دکتر پیمان مولوی در محل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان زنجان