آیا رسول خدا به امیرالمومنین فرمودند که قبور برجسته را تخریب کنند؟

26

بهترین سایت جهت پاسخگویی به شبهات وهابیت و اهل سنت و جماعت www.valiasr- aj.com