جهش گیکز دوم

122
در رویداد جهش گیکز در یک رقابت یک روزه برنامه نویسان برای یک چالش واقعی که از سمت جهش مطرح میشود، راهکارهای عملی و برنامه نویسی ارائه میدهند و در یک روز راهکار خود را با کدی که میزنند عملی ارائه میدهند. رویداد دوم جهش گیکز در دانشکده علوم ریاضی دانشگاه امیرکبیر برگزار شد.
جهش 7 دنبال کننده
pixel