پس انداز پول در اقتصاد امروز

101

از عصر کشاورزی تا عصر تکنولوژی و اطلاعات چگونه پول را مدیریت می کرده اند؟