گزیده ای از برنامه های ثربا موضوع شفافیت اقتصادی

454
usef) خربزه (برجام) رو خوردید ملت؟ بشینید پا لرزش

usef) خربزه (برجام) رو خوردید ملت؟ بشینید پا لرزش

4 سال پیش
دم بروبچه های برنامه ثریا گرم