هشدار بانک مرکزی به بانک ها

1,321
بانک مرکزی به تمام بانک ها هشدار داده است که ایراد نرم افزارهای خود را سریع رفع کنند.
pixel