معرفی چارچوب مدیریت پروژه چابک: PRINCE2 Agile

503
موسسه AXELOS پس از اینکه سالها چارچوب PRINCE2 را به عنوان یکی از کاملترین متدولوژیهای مدیریت پروژه ارائه کرد، مدتی است که با توجه به فراگیر شدن تفکر چابک در مدیریت گروهی از پروژه ها، ویرایش مستقلی از این چارچوب را تحت عنوان PRINCE2 Agile ارائه کرده است. نکته حائز اهمیت این است که این چارچوب به عنوان جایگزینی برای چارچوب PRINCE2 نخواهد بود و هر کدام بطور مستقل برای مخاطبان خود قابل استفاده خواهند..
pixel