تکذیب واگذاری شرکت قطعات ایران خودرو به وابستگان رییس سازمان میراث فرهنگی

172
واگذاری شرکت قطعات ایران خودرو به وابستگان رییس سازمان میراث فرهنگی تکذیب شد.
pixel