نورمن فاستر معمار یهودی همجنسباز سازنده نماد ابلیس کنار کعبه

635
نماد ابلیسک نشان بعل خدای ابلیسی و دروغین مصریان باستان است که امروز نیز در نقاط مختلف جهان از جمله جلوی کاخ سفید نصب شده و توسط ایلومناتی ها و فراموسونها و دیگر شیطان پرستان مقدس شمرده میشود و تنها جایی که توسط پرستشگران خداوند به آن سنگ زده میشد در مراسم حج بود که آل سعود و یهود مانع آن شدند و البته نیرنگشان به خودشان باز خواهد گشت
pixel