طنز اخبار 60:30/کانال ویژه مالی ایران و اروپا

1,489

اخبار 60:30 و مسئول مجازی طنزی است نقادانه،یا نقدی است طنازانه که با رویداد های سیاسی اجتماعی کشور شوخی می کند،این طنزها توسط مهدی محمدیان در فضای مجازی ساخته می شود.