نهمین جشنواره غذا خیریه ریحانه سعادت

213

تمامی عواید حاصل از فروش غذا صرف خرید آذوقه و عیدی ایتام و بیماران تحت حمایت مؤسسه خواهد شد