ملاحظات خرید املاک موروثی یا وراثتی

22

1- لزوم ارایه اصل سند مالکیت ۲- لزوم ارایه گواهی حصر وراثت ۳- حضور تمامی وراث در هنگام انجام معامله ۴- لزوم ارایه مفاصا حساب مالیات بر ارث ۵- عدم وجود اشخاص محجور در بین وراث ۶- ضرورت تعیین و نصب قیم برای اشخاص محجور ۷- پرداخت سهم هر یک از وراث از مبلغ معامله ۸- لزوم بررسی وجود و یا عدم وجود وصیت نامه از متوفی ۹- درج شماره و مشخصات مدارک مستندات ابرازی و مرجع صدور آنها اعم از گواهی حصر وراثت، وکالتنامه، قیم نامه، مفاصا حساب مالیات بر ارث، وصیت نامه و غیره در متن مبایعه نامه تنظیمی در هنگام انجام معامله.

مطرب
%90
کارگردان: مصطفی کیایی مدت زمان: یک ساعت و 44 دقیقه
مطرب
زنده
هم اکنون، پخش زنده کنسرت رضا یزدانی
pixel