صحبتهای حاج مسعود پیرایش ، فاطمیه دوم ، 40 سالگی انقلاب

287

همه این گریه ها و سینه زنی ها و شکوه را مدیون شهدا هستیم