عدم درمان پوسیدگی دندان | دندانپزشکی سیمادنت

236

عدم درمان به موقع پوسیدگی‌های دندانی، منجر به پوسیدگی‌های پیشرفته، عفونت استخوان فک و در نهایت الزام به کشیدن دندان خواهد شد. www.simadent.com