قسمت اول سخنرانی دکتر آیت اللهی-همایش بین المللی فلسفه دین معاصر

213
قسمت اول سخنرانی دکتر آیت اللهی در هفتمین همایش بین المللی فلسفه دین معاصر - برگزار کننده انجمن علمی فلسفه دین ایران و دانشگاه خوارزمی تاریخ برگزاری همایش: سه شنبه و چهارشنبه 9 و 10 بهمن ماه 1397؛ 29 و 30 ژانویه 2019 http://philorconf.org/2019/intro.php
pixel