آموزش ابزار DAX Studio

126

DAX Studio ابزاری برای کوئری نویسی با استفاده از زبان DAX است. در این ویدئو نحوه استفاده از این ابزار آموزش داده شده است.