من همینم که هستم مغازه نیست که دکور بچینم برات

من همینم که هستم مغازه نیست که دکور بچینم برات

4 ماه پیش
اهاان
آره اخلاقم سگه پس بکش کنارتاجرنخوردی

آره اخلاقم سگه پس بکش کنارتاجرنخوردی

4 ماه پیش
دوستم شقایق؟!!!!شوخیت گرفته،اون آدرسه منم به کوروش دادفقط بولوره آبی وساتت کردوشقایق هم گف که نرگس چیزی نگفته و....،شقایق دوسته من نی
من همینم که هستم مغازه نیست که دکور بچینم برات

من همینم که هستم مغازه نیست که دکور بچینم برات

4 ماه پیش
من ک دیگه روانی شده بودم میگم نمیتونی کاری کنی اون دوستت شقایق اون ویدیو رو بپاکه؟
آره اخلاقم سگه پس بکش کنارتاجرنخوردی

آره اخلاقم سگه پس بکش کنارتاجرنخوردی

4 ماه پیش
سلامت،نه،واسه همین اعصابم خوردبود
من همینم که هستم مغازه نیست که دکور بچینم برات

من همینم که هستم مغازه نیست که دکور بچینم برات

4 ماه پیش
اهان دیگه چخبرااا؟ این هفته اصلا نبودی؟
آره اخلاقم سگه پس بکش کنارتاجرنخوردی

آره اخلاقم سگه پس بکش کنارتاجرنخوردی

4 ماه پیش
میدونم،واسه من هم داشت راه مینداختن که نتونستم
من همینم که هستم مغازه نیست که دکور بچینم برات

من همینم که هستم مغازه نیست که دکور بچینم برات

4 ماه پیش
سلااامتی این چند که نبووودی جنگ اعصاب بوووود
آره اخلاقم سگه پس بکش کنارتاجرنخوردی

آره اخلاقم سگه پس بکش کنارتاجرنخوردی

4 ماه پیش
ول کن باباچیزه مهمی نی،توچه خبر
من همینم که هستم مغازه نیست که دکور بچینم برات

من همینم که هستم مغازه نیست که دکور بچینم برات

4 ماه پیش
چرا اینجوری میحرفی؟ چته؟
آره اخلاقم سگه پس بکش کنارتاجرنخوردی

آره اخلاقم سگه پس بکش کنارتاجرنخوردی

4 ماه پیش
آره میشناسم
نمایش بیشتر دیدگاه ها