مسجد محل حضور جوانان

536

جذب جوانان به مسجد علاوه بر آنکه توفیق میخواهد، روی خوش و صمیمیت هم میخواهد...