دکتر سرکشیک زاده و تدریس درس ۴ پیش در شبکه 4سیما

6,886

یکی از دروس مهم و سوال خیز کنکور که چندین سال است مورد توجه طراحان قرار گرفته اخلاص و برنامه های دستیابی به آن است دکتر سرکشیک زاده مدرس و کارشناس تحصیلی صداو سیما با حضور در برنامه گزینه 4 شبکه 4 سیما به تدریس این بحث مهم پرداخت www.drsarkeshikzadeh.com